Familjelyftet för Skolan 2017-11-17T14:25:25+00:00

Familjelyftet för skolan

 

Familjelyftets arbete handlar om att du som personal på skolan känner att du räcker till, orkar och använder din kompetens till fullo.

Att använda familjelyftet i vår elevhälsa har gjort stor skillnad på min skola. Med äkta intresse för sina medmänniskor och stark professionalism ger de ledning, pedagoger, föräldrar och elever ett stort stöd i de olika frågor som dyker upp.

Lotta Wynne rektor på Umeå Montessoriskola

För personal inom för och grundskolan samt gymnasiet

Konsten att samtala med barnets föräldrar

Handledning och utbildning

Handledning sker i grupp och utgår från avidentifierade fall och erfarenheter från arbetsplatsen.
Utbildningen syftar till att tydliggöra vikten av goda relationer i arbetet. Genom föreläsning och praktiska övningar fördjupar vi oss i kommunikation och bemötande.

Familjelyftet föreläser, utbildar och handleder personal i skolan i ”Konsten att samtala med föräldrar”

En god relation med barnets vårdnadshavare är viktigt för att den omsorg som ges av för- och grundskolan ska fungera. När relationen är god så ökar chanserna att barnet/ungdomen lyckas och när hjälpande insatser erbjuds så ses det som positivt. Om relationen mellan personalen och vårdnadshavaren är mer ansträngd riskerar barnet eller ungdomen att fara illa. Hjälpande insatser kan upplevas negativt och nödvändig hjälp för barnet/ungdomen kan i värsta fall utebli.

Elevhälsa

Skolan som helhet ansvarar för att skapa en skolmiljö där elevernas kunskap och personlighet utvecklas. I förhållande till det övergripande målet är elevhälsans särskilda uppgift att främja hälsa hos alla elever.

Familjelyftet hjälper till att bygga en hållbar elevhälsa som bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa på din skola. Tillsammans arbetar vi för att hitta en struktur och ett tillvägagångsätt som fungerar utifrån era förutsättningar.

Arbetet med att bygga upp en hållbar elevhälsa utgår från en kartläggning och en analys som sedan ligger till grund för det arbete som kommer att startas upp.  Arbetet sker tillsammans med er på skolan då det handlar om att tillsammans skapa den bästa miljön för både elever och personal.

Familjelyftet utvärderar arbetet och fortsätter att handleda för att skapa en kontinuitet och en långsiktighet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Från teori till praktik i skolmiljön.

Familjelyftet har en bred erfarenhet och kunskap inom skolans verksamhet.
God kännedom om den psykosociala påverkan på individer både enskilt och i grupp.
Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär att den samlade bilden överensstämmer med verkligheten.
Vårt målfokus handlar om att vara istället för att bli.

Familjelyftet hjälper till med arbetet inom området diskriminering och kränkande behandling på skolan genom att:

  • Utgå från befintliga planer på er skola.
  • Finnas med initialt och se till att arbetet går från teori till praktik i skolmiljön.
  • Tillföra kunskap och forskning som vi sedan vidareförmedlar till er personal via workshops.
  • Komplettera med de verktyg som saknas för att kunna arbeta kvalitetssäkert. (Exempel på verktyg kan vara struktur, innehåll, uppföljning och utvärdering. Det kan också vara fysiska platser, material, utbildning och kunskap.)

Hör av er vid funderingar eller frågor. Tillsammans skapar vi lösningar som passar er verksamhet.