Loading...
Hem 2019-01-21T10:08:32+00:00

Vi bygger elevhälsa som främjar elevernas lärande!

Genom coachande och vägledande samtal hjälper vi dig/er att hitta vägar till en positiv förändring tillsammans. Samtalen fokuserar på styrkor och på det som fungerar.

SKOLA

Lärande och hälsa påverkas av samma generella faktorer. Det innebär att delaktighet, självkänsla, inflytande och möjligheter att påverka är avgörande både för lusten att lära och elevernas hälsa.

Familjelyftet erbjuder insatser efter biståndsbeslut från socialtjänsten och vänder sig främst till föräldrar och familj.

”Tack vare Familjelyftet och mitt eget hårda arbete så hittade jag ut ur mitt trassliga nystan och kan ärligt säga att utan det stödet så hade vi inte varit där vi är idag.”

Skol- och Familjelyftet har under många år arbetat med barn och familjer inom både socialtjänsten och skolan. Fokus ligger på att hitta lösningar innan problemen växer sig för stora och samtidigt arbeta i ett förebyggande syfte genom att förbereda oss på hur vi kan tänka innan ett problem uppstår. Skol- och Familjelyftet ser till det friska och till det som fungerar hos familjer och hjälper till att skapa goda förutsättningar för en positiv och stärkande förändring.

Betydande delar och gemensamma framgångsfaktorer för detta arbete har varit att:

  • Medvetandegöra – hur ser det ur för mig och min familj?

  • Acceptans – det är så här jag/vi har det idag.

  • Delaktighet – jag är med och bestämmer och påverkar i mitt liv. Mina delaktighet har betydelse.

  • Ökad Självkänsla – bygger på förutsättningen att jag får vara med och påverka och Familjelyftet menar att det skapas tillsammans med känslan av delaktighet.

  • Ökad Kontroll – jag har val och jag är medveten om det. Bilden av mig och min familj blir tydligare och förmågan att se helheten ökar.

 Skol- och Familjelyftet arbetar för att möten och samtal ska upplevas trygga, engagerade och vara till stöd för en positiv förändring tillsammans.

VILKA ÄR SKOL- OCH FAMILJELYFTET?

Skol- och Familjelyftet bedrivs av socionomer som har lång erfarenhet av utvecklingsarbete med individ, grupp och organisation. Fördjupning sker kontinuerligt i aktuell forskning och samtidigt följs utvecklingen i det praktiska och vardagsnära arbetet med barn och familjer.

Arbetets teoretiska ramar och vetenskapliga metoder är väl förankrade i ett socialt och pedagogiskt arbete. Detta ser Skol- och Familjelyftet som en grundförutsättning för ett professionellt förhållningssätt.

Läs mer om oss